Biyokütle Potansiyeli olarak Tarımsal Atıklar

Türkiye sahip olduğu 213 bin 188 kilometre tarımsal alanla dünyada 14. sırada ve kişi başına düşen tarım alanı oranı bakımından ise 3 dekar ile 40. sırada yer alıyor. Türkiye’nin karasal yüzölçümü 769 bin 632 kilometrekare. Bunun yüzde 27,7’si tarım alanı olarak kullanılabiliyor. Bu oran esas alındığında Türkiye, yüzölçümü oranına göre en fazla tarımsal alana sahip 15 ülke arasında 4. sırada yer alıyor. Tarımda alanın genişliği kadar toprağın verimliliği, iyi işlenebilirliği ve iklim şartları da büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin toplam tarımsal alanının yaklaşık %38.4’ü ekili alan, % 44.1’i orman, % 10.4’ü nadas alanı, % 7.1 meyve ve sebze ekili alandır. Tahıllar, yağlı tohumlar ve yumrulu ürünler  Türkiye’de  en  yaygın  ürünlerdir.  Tahıllar  Türkiye’nin  orta,  doğu  ve  güney  bölgelerinde  yaygın olarak  yetiştirilmektedir.  Ayçiçeği  ise  Trakya  bölgesinde  yaygındır.  Pamuk  ve  mısır  ise  güney  (güney  ve güney  batı  Anadolu  bölgelerinde), güneydoğu (GAP Bölgesi) ve  batı   (Ege  bölgesi)  bölgelerinde  yaygın  yetiştirilmektedir.  Yumrulu bitkiler Marmara (patates) ve İç Anadolu (patates ve şeker pancarı) bölgelerinde yaygındır.

Tarımsal üretimin büyüklüğüne rağmen, Türkiye’de değerlendirilemeyen   birçok   tarım   atığı   bulunmaktadır.   Bunun başlıca nedenleri arasında, dağınık şekilde bulunan bu atıkların taşıma ve işçilik maliyetleri gelmektedir. Tarımsal atıklar 3 grupta incelenebilir:

1. Bitkisel üretim sonucunda arta kalan atıklar,

2. Hayvansal üretim sonucunda arta kalan atıklar,

3. Tarım ürünlerinin işlenmesi sonucunda çığa çıkan atıklar

Tahminen en yüksek atık miktarı pamuk, mısır, buğday ve arpa yetiştiriciliğinden açığa çıkmaktadır. Mısır ve pamuk yetiştiriciliğinden önemli miktarda  atık  oluşmaktadır.  Türkiye’de  yıllık  toplam  tarımsal  atık  miktarı yaklaşık  olarak  50-65  Mtep‘dur.  Atıklar  tarımsal  üretimden  sonra  tarlada  bırakılır.  Tahıl samanı çeşitli amaçlar için  kullanılır.  Örneğin  hayvan  yemi  ve  hayvan  altlığı  olarak  kullanılır.  Endüstriyel  tarımsal ürünlerin üretiminden kalan başlıca atıklar tarlaya bırakılır. Bunlar;  pamuk sapı, tane mısır sapı, ayçiçeği sapı, saman ve tütün sapı vb atıklardır. Türkiye’deki  tarla  ürünlerinin  yıllık  toplam  üretimi  ve  atık  miktarları  Çizelge  1.’de  verilmiştir.  Toplam ısıl değeri yaklaşık olarak 228 PJ’dur. Toplam ısıl değer içerisinde payı en fazla olan temel ürünler sırasıyla  mısır  %  33.4,  buğday  %  27.6  ve  pamuk  %  18.1’dir.  Türkiye’deki  bahçe bitkilerinin yıllık atık toplam ısıl değeri ise yaklaşık olarak 75 PJ‘dür. En büyük ısıl değere sahip ürünler fındık % 55.8 ve zeytin % 25.9’dur. Türkiye’de toplam tarımsal atık varlığı ile 7500 MWth enerji üretmek mümkündür.

Çizelge 2’de biyokütle  kaynağı tarımsal atıkların ısıl değerleri ve bu değerlerin diğer katı yakıtlarla karşılaştırılması tablo halinde verilmiştir. Bu tablodan da görüldüğü üzere biyokütle kaynağı tarımsal atıklar ısıl değer olarak önemli değere sahiptir.

imagez-1

Türkiye’de Tarımsal Biyokütle Potansiyelinin Bölgesel Dağılımı 

Türkiye’de  tarla  bitkileri  atıklarının  ısıl  değerlerinin  bölgelere  göre  dağılımı  sırasıyla;  Akdeniz  % 24.8, Marmara % 18, Güneydoğu Anadolu % 16.3, İç Anadolu % 13.7, Karadeniz % 13, Ege % 10.6 ve Doğu  Anadolu  %  3.6’dır.  Bahçe  bitkileri  atıklarının  ısıl  değerlerinin  bölgeler  göre  dağılımı  ise  sırasıyla; Karadeniz  %  48.2,  Ege  %  20.4,  Marmara  %  12.7,  Akdeniz  %  10.8,  Güneydoğu  Anadolu  %  5.3,  İç Anadolu % 1.34 ve Doğu Anadolu % 1.25’dir.

Akdeniz bölgesinde tarla ürünleri atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık 57 PJ’dür. Bu toplamda en büyük payı  %  63.9  ile  mısır,  %  19.5  ile  pamuk  ve  %  12.5  ile  buğday  almaktadır.  Akdeniz  bölgesinde  bahçe bitkileri atıklarının toplam ısıl değeri ise 8 PJ’dür. Bu grupta ise toplam ısıl değer içerisinde en büyük payı % 61 ile turunçgiller ve % 30.8 ile zeytin almaktadır.

Ege bölgesinde tarla ürünleri atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık 24.2 PJ’dür. Bunun içinde en büyük payı %  29.2 ile  pamuk, % 25.4 ile buğday ve  % 20.4 ile mısır almaktadır.  Ege  bölgesinde bahçe bitkileri atıklarının toplam ısıl değeri ise 15.3 PJ’dür. Bahçe bitkileri atıkları içinde en büyük payı % 86.5 ile zeytin  ve  %  7.6  ile  turunçgiller  almaktadır.

Marmara bölgesinde tarla ürünleri atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık 41 PJ’dür. Bunun içinde en büyük payı % 36.7 ile mısır, % 36.5 ile ayçiçeği ve % 18.2 ile buğday almaktadır. Marmara bölgesinde bahçe  bitkileri  atıklarının  toplam  ısıl  değeri  ise  9.5  PJ’dür.  Bunlar  içerisinde  ise  en  büyük  payı  %  65  ile fındık ve % 28.5 ile zeytin almaktadır.

İç Anadolu bölgesindeki tarla ürünleri atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık 31.3 PJ’ dür. Bunun içinde  en  büyük  payı  %  58.5  ile  buğday,  %  32.1  ile  arpa  ve  %  5.2  ile  ayçiçeği  almaktadır.  İç  Anadolu bölgesinin bahçe bitkileri atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık 1 PJ’dür. Bunlar içerisinde ise en büyük payı % 47.7 ile kaysı ve % 20.6 ile ceviz almaktadır. 

Doğu Anadolu bölgesinde tarla ürünleri atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık 8.2 PJ’ dür. Bunun içinde  en  büyük  payı  %  68.6  ile  buğday,  %  24.8  ile  arpa  ve  %  2.1  ile  tütün  almaktadır.  Doğu  Anadolu bölgesinde bahçe bitkileri atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık 0.94 PJ’dür. En büyük payı % 61.3 ile kayısı ve % 28 ile ceviz almaktadır.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tarla ürünleri atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık 37.1 PJ’dür. Bunun  içinde  en  büyük  payı  %  49.5  ile  pamuk,  %  28.3  ile  buğday  ve  %  13.3  ile  arpa  almaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bahçe bitkileri atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık 4 PJ’dür. En büyük payı % 72.9 ile antepfıstığı ve % 28 ile zeytin almaktadır.

Karadeniz  bölgesinde  tarla  ürünleri  atıklarının  toplam  ısıl  değeri  yaklaşık  29.6  PJ’dür.  Bunun içinde en büyük payı % 56.9 ile mısır, % 26.5 ile buğday ve % 7 ile arpa almaktadır. Karadeniz bölgesinde bahçe bitkileri atıklarının toplam ısıl değeri yaklaşık 36.1 PJ’dür. Bunlar içerisinde ise en büyük payı % 98.3 ile fındık ve % 1.2 ile ceviz almaktadır. 

Çizelge 1. Türkiye’deki Toplam Tarla Ürünleri Üretimi ve Atık Miktarları

cizelge-1

Çizelge 2. Biyokütle  Kaynağı Tarımsal Atıkların Isıl Değerleri ve Bu Değerlerin Diğer Katı Yakıtlarla Karşılaştırılması.

cizelge-2

imagez-2

imagez-3